Ningxia Municipality

China Regal CPAs
Room 1201, Gate 2, Xibei Building 51
Beian Block, Fenghuang North Street
Xingqing District, Yingchuan City
Ningxia Municipality 750001
Time Zone:
Phone: (+86 951) 513 1868
EMail: contact@crcpa.cn

New Search